Participační výzkum na sídllišti Zelená Louka sehrál důležitou komunikační roli mezi občany a městem

Anna Kremláčková

Na co by se mělo město Trutnov zaměřit? A co se naopak lidem líbí? Na to hledal odpovědi participační výzkum se širokou veřejností, který spolu s vedením města zaštiťovala designérka a výzkumnice Dominika Potužáková. Terénní průzkum spolu s dotazníkovým šetřením a participačním workshopem městu odpověděl na to, jak je sídliště nyní využíváno a co by na něm bylo podle jeho obyvatel vhodné změnit.

 • Zadavatel: Město Trutnov

 • Zpracovatel participačního výzkumu: Bohemia Design & Research vedené designérkou a výzkumnicí Dominikou Potužáková

 • Období: Leden - Srpen 2022

 • Lokalita: Sídliště Zelená Louka Trutnov

Letecký pohled na největší sídliště v Trutnově

Letecký pohled na největší sídliště v Trutnově. Zdroj: Archiv Dominky Potužákové

Kontext

Zelená Louka je jméno největšího sídliště v Trutnově. V roce 2019 se na jednání Komise pro výstavbu a rozvoj objevily první studie obsahující návrhy na zlepšení veřejných prostranství. Na nich se ukázalo, že se jedná o fragmenty, které postrádají celkovou koncepci. Komise se nejprve seznámila s urbanistickou studií z roku 2004 a nápady, které přinesly Městské zásahy Trutnov z roku 2016.

V případě urbanistické studie se ukázalo, že vývoj, který šel jiným směrem, znemožňuje její využití. Studie ze Zásahů pak byla spíše vizí, než koncepčním materiálem. Komise proto doporučila vedení města Trutnova, aby byl zpracován nový dokument a zadání, které vznikne za participace jak odborníků, tak i veřejnosti. 

"Původní idea byla, že obyvatele zapojíme formou veřejného projednávání, které se mělo konat v dubnu 2020. Veškeré veřejné aktivity jsme ale tehdy museli zrušit kvůli pandemii. Když jsem začátkem loňského roku začal pracovat na obnovení projektu, z rozhovorů s odborníky vyplynulo, že tento způsob sběru dat je neefektivní, že jednání se velmi pravděpodobně zvrhne ve slovní přestřelku několika diskutujících a že jen velmi schopný moderátor udrží diskuzi v tématu. Tak jsme začali hledat cesty, jak celý průzkum pojmout jinak a smysluplněji."

Ing. arch. Michal Rosa, starosta města Trutnova

 • Zapojení uživatelé: Různé věkové skupiny obyvatel sídliště Zelená louka

 • Metody: Špendlíková mapa, Terénní průzkum, Dotazníkové šetření, Participační workshop

Výzva

Cílem participačního projektu bylo porozumět klíčovým potřebám obyvatel a návštěvníků využívající veřejné prostranství sídliště Zelené Louky.

Po společné definici cílů s vedením města bylo podstatné navrhnout i komunikační strategii směrem k občanům a možnosti distribuce výzkumu. Výzkum v tomto případě totiž sehrál roli nástroje komunikace mezi občany a městem.

Zuzana Tancibudková při sběru dat v terénu, spolu s vizualizací průběhu projektu a použitých metod: Duben - do špendlíkové mapy bylo zapíchnuto 331 špendlíků . Duben až květen - terénní průzkum obsahoval pozorování chování obyvatel a rozhovor s 27 respondenty, květen až červen - dotazníkové šetření řádně vyplnilo 695 repondentů, červen - participační workshop se 7 diskutujícími, červenec - analýza dat

Zuzana Tancibudková při sběru dat v terénu, spolu s vizualizací průběhu projektu a použitých metod. Zdroj: Archiv Dominky Potužákové

Výběr metod

Ve městě se doposud žádný podobný výzkum nekonal. I proto bylo nutné zkombinovat jak kvalitativní, tak kvantitativní metody, aby se vedení města mohlo o závěry z výsledků opřít při vyjednávání s dalšími představiteli projektu a v komunikaci s občany.

Výběr metody pak navazoval na to, co obyvatelé „Zelenky“ již znají. Tým totiž zjistil, že jsou občané zvyklí využívat tzv. špendlíkové mapy na lokalizované hlášení nejrůznějších závad či podnětů ke zlepšení. Vznikla tak špendlíková mapa na míru výzkumu, která zjišťovala oblíbená, problémová, ale i nepostradatelná místa na sídlišti. 

Respondenti a průběh výzkumu

Během jednoho měsíce se podařilo získat 337 podnětů vztahujících se k Zelence. Na jejich základě bylo možné identifikovat témata a místa, na který by bylo vhodné se zaměřit v následujícm terénním výzkumu. 

Ten probíhal v různých časech během dne i týdne a výzkumníci během něj pozorovali, jak různé věkové skupiny využívají sídliště, kde se lidé shlukují, co tam dělají za aktivity či kde nastávají problémová místa z pohledu užívání veřejného prostoru. V některých případech pak občany a návštěvníky sídliště zastavovali a doptávali se jich na jejich vnímání hodnoty místa a důvodu využívání místa pro danou aktivitu, kterou u nich výzkumníci zaznemanali.

Interaktivní „špendlíková“ mapa ukazuje oblíbená, problémová a nepostradatelná místa na sídlišti z pohledu občanů. Zdroj: Archiv Dominiky Potužákové

Ověření pomocí kvantitativních metod

Výstupy z obou předchozích výzkumů sloužily jako důležité podklady pro sestavování hypotéz a pečlivě vybraných otázek do kvantitativního dotazníku. Během 12 dnů tým od obyvatel a návštěvníků obdržel 840 vyplněných online i papírových dotazníků.

I po vyřazení špatně vyplněných, nečitelných nebo nedokončených dotazníků byl počet odpovědí příjemným překvapením. S ohledem na velikost populace sídliště Zelená Louka, kde žije zhruba 6 300 obyvatel, bylo finálních 695 odpovědí velkým úspěchem.

K hlubšímu poznání díky participaci

V závěru výzkumu byla kvantitativní data ještě obohacena o hlubší poznání názorů, emocí a motivací skrze polostrukturované moderované skupinové diskuzi s prvky participačních úkolů. Ta probíhala se skupinou obyvatel, kteří reprezentovali hlavní věkové kategorie zastoupené na Zelené Louce.

Pruhový graf, který hodnotí blízkost přírodě: pro 79 % obyvatel je okolní příroda a řeka Úpa vyhodnocena jako největší benefity sídliště

Graf hodnotící, jak obyvatelé Zelenky vnímají blízkost přírodě. Okolní příroda a řeka Úpa, jež byly vyhodnoceny jako největší benefity sídliště. Zdroj: Prezentace výsledků průzkumu veřejnosti k revitalizaci Zelené Louky, Trutnov.cz

Vhledy

Vhledy jsou klíčové informace, které se uživatelským výzkumem získávají. Idelně je získáme kombinací metod kvantitativních a kvalitativních, abychom pochopili celkový pohled obyvatel daného místa. V tomto případě pak byly vhledy rozděleny do několika hlavních částí:

 • Čeho si obyvatelé nejvíce váží

 • Co obyvatele nejvíce pálí

 • Do čeho by byli obyvatelé rádi, aby město investovalo

Čeho si obyvatelé nejvíce váží?

 • Blízkosti okolní přírody, kterou hojně využívají na procházky a sport. Toto bylo velmi zajímavé zjištění, byť je Zelená Louka plná panelových domů, dokázala si udržet status quo své „zelenosti“ díky okolní přírodě a přítomnosti zelené výsadby.

 • Obslužnosti hromadnou dopravou, z níž jsou velmi využívány převážně autobusy.

 • Nákupních možností, avšak chybí mezigenerační restaurační či kavárenské zařízení pro rodiny s dětmi.

 • Dostupnosti školek a škol v lokalitě, jejich benefitem je, že jsou umístěné v blízkosti jejich obydlí.

Co obyvatele Zelenky nejvíce pálí?

 • Parkování a dopravní situaci v ulicích. Parkoviště jsou velmi obsazená, lidé parkují v zákazech stání či na nevyhrazených místech, a rozjíždějí tím zeleň v lokalitě či navozují nebezpečné dopravní situace. Tento fenomén se hojně opakuje i při jiných výzkumech území, i město Trutnov počítalo s tím, že se toto zjištění objeví na předních příčkách.

 • Soužití různých skupin obyvatel, kde největším problémem je hlavně mládež, která nemá na sídlišti vybudované dostačující volnočasové zázemí.

 • Možnosti volnočasových aktivit pro dospělé a mládež včetně kulturního a společenského vyžití. Na Zelence se nyní pořádají společenské akce pouze velmi málo.

Jeden z panelů z panelové výstavy občanům, který shrnuje vhledy ohledně parkování a stavu komunikací, říká: Největší úskalí Zelené Louky je nedostatečná kapacita parkovacích stání. Je to problém pro 78 % obyvatel sídliště.

Jeden z panelů z panelové výstavy občanům, který shrnuje vhledy ohledně parkování a stavu komunikací. Zdroj: Prezentace výsledků průzkumu veřejnosti k revitalizaci Zelené Louky, Trutnov.cz

Do čeho by byli obyvatelé rádi, aby město investovalo?

 • Zajištění dostatku a vhodného rozmístění parkovacích míst.

 • Rekonstrukce a dobudování místních komunikací a chodníků. Ty jsou ve velké míře poškozené a drží se v nich voda. Chodníky nereflektují užívání prostoru lidmi, a také není celkově řešena jejich bezbariérovost.

 • Zpřístupnění řeky Úpy, za předpokladu, že přístup bude bezpečný pro děti. Toto bylo velmi překvapující zjištění, protože i Městské zásahy Trutnov z roku 2016 pracovali s touto příležitostí využít průzračnou řeku Úpu k pobytu.

 • Vybudování klidných zelených míst v obytné zóně, sloužící převážně seniorům, případně mládeži jako “zašívárna”.

Vizualizace, na které vyniká preference občanů investovat do zpřístupnění řeky Úpy. Neočekávaně až po vyřešení problémů s parkováním a kvalitou silnic a chodníků.

Vizualizace, na které vyniká preference občanů investovat do zpřístupnění řeky Úpy. Neočekávaně až po vyřešení problémů s parkováním a kvalitou silnic a chodníků. Zdroj: Prezentace výsledků průzkumu veřejnosti k revitalizaci Zelené Louky, Trutnov.cz

Hodnocení města jako zadavatele

"Jsem přesvědčený, že zapojení obyvatel formou vypracování průzkumu byla správná cesta," hodnotí participaci starosta Trutnova Ing. arch. Michal Rosa. Záměrem města bylo se vyhnout situaci, že zpracovatel studie přinese sice zajímavá řešení, ale město jako investor si nebude jisté, zda řešení odpovídá potřebám obyvatel. "Negativní témata, která průzkum popsal, pro nás nebyla překvapením. Hlavní přínos vnímám v definici dalších témat k řešení a neméně zajímavé je vnímání předností lokality. Skvělým příkladem je například přístup k řece: mohla by to být architektonická vychytávka, která by se nesetkala s poptávkou. Nyní víme, jak to je," pokračuje starosta.

Panelová výstava, shrnující celý projekt, byla na frekventovaném místě sídliště vystavena kolemjdoucím po dobu jednoho měsíce. Kromě závěrů výzkumů představila i projekty, které jsou již v řešení.

Panelová výstava, shrnující celý projekt, byla na frekventovaném místě sídliště vystavena kolemjdoucím po dobu jednoho měsíce. Kromě závěrů výzkumů představila i projekty, které jsou již v řešení. Zdroj: Archiv Dominiky Potužákové

Kontinuální komunikace s občany je neodmyslitelnou součástí projektu

Nedílnou součástí každého výzkumu s veřejností je také transparentní a kontinuální komunikační strategie. Tento projekt byl úspěšný i díky skvělé komunikaci města s občany, kterou výzkumníci pomáhali nastavovat. Spolu s představiteli města průběh celého projektu komunikovali nejrůznějšími kanály – sociální sítě, lokální Radniční listy, mobilní rozhlas, a jiné.

A komunikace se netýkala pouze průběhu, zaměřila se i na prezentaci výstupů a výsledků. Nejdůležitější poznatky shrnula panelová výstava v lokalitě sídliště a prezentace veřejnosti. Tyto kroky napomohly k tomu, že lidé byli o výzkumu a výsledcích informovaní, aktivně se zapojovali do participace a město tak využívá výsledků z výzkumu ve vyjednávání s občany při změnách v lokalitě. Starosta města k tomu dodává, že "V rámci Trutnova se jedná o první významnou participaci obyvatel na definování slabých míst a pojmenování potřeb," a participaci hodnotí jako účinný nástroj, který může propojovat občany a vedení města.


Článek vznikl ve spolupráci s výzkumnicí Dominikou Potužákovou.
Více poznatků z výzkumu s veřejností sídliště Zelená Louka v Trutnově naleznete pod tímto odkazem na stránkách města Trutnov. 


Více o participaci s Dominikou Potužákovou:

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Jak na workshopy k univerzálnímu designu. Sdílíme zkušenosti z workshopů o přístupnějších službách v knihovnách, turismu a digitálním prostředí

Zlin Design Week 2023 nabídl sérií workshopů zaměřených na přístupnost s cílem přinést know how univerzálního designu blíže odborníkům. Každý z nich přinesl řadu "aha momentů" knihovníkům, úředníkům i marketérům. Cíle, základní harmonogram i doporučení pro organizátory podobných workshopů sdílíme pro další inspiraci.

Herman Billet a Thea Urdal

Nejsme si jistí, zda v dnešních systémech může existovat skutečný inkluzivní design, říkají se kurátoři výstavy Design pro všechny

Rozhovor s kurátory výstavy Design pro všechny Theou Urdal a Hermanem Billetem o univerzálním designu, vytváření smysluplných vazeb a budování komunit.

Design pro všechny v obrazech - ohlédnutí za klíčovými aktivitami projektu

Design pro všechny v obrazech - ohlédnutí za klíčovými aktivitami projektu

Projekt Design pro všechny vyvrcholil v květnu 2023 konferencí, výstavou a vzdělávacími workshopy na 9. ročníku festivalu Zlin Design Week. Podívejte se fotogalerie k jednotlivým aktivitám.